அல்-குர்ஆன் (இலவச)

அல்-குர்ஆன் (இலவச) apk பதிவிறக்க[இலவச]

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
   (இறக்கம்: 228 )
அளவு:6.0 எம்பி     பதிப்பு: 3.0.7     தேவைப்படுகிறது அண்ட்ராய்டு:4.0+
புதுப்பிக்கப்பட்ட:    பகுப்பு : புத்தகங்கள் & குறிப்பு     விலை:இலவச    மூலம்:
 • விளக்கம்

  Who ever made this app has made a good effort to make ppl recite Quran in their mobile . Here we provide Al-Quran (இலவச) வி 3.0.7 அண்ட்ராய்டு 4.0++ The Most Popular Quran Application that introduce all Islamic religion text with high smart book and local search engine, over than 10.000.000 பயனர்கள்,

  When you open first time the application contain index of the Qur'an (Holy Islamic text), in addition to smart access that enables access to the settings, ஆராய்ச்சி, மற்றும் “எனக்கு பிடித்தவைகள்”,

  When you tab at any Surah, the application will ask for the first time about the style of reading you prefer according to your convenience,

  When you tab the red shaded words, word meaning in the Koran appear to understanding and reading the Quran at once.

  The full text of the Qur'an provides memorization feature with two levels
  The 1st for Ayahat (verses) and 2nd for words with hearing the Ayahat (verses) to know the correct pronunciation of the Koran.

  Sometimes we find it difficult to search for a specific word Koran, அல்-குர்ஆன் (இலவச) provides a local search in addition to instant access to the selected result.

  The full text of the Qur'an provides memorization feature with two levels
  The 1st for Ayahat (verses) and 2nd for words with hearing the verses to know the correct pronunciation of the Koran

  A reader of any Qur'an application (religion Islamic text) from aged and children faces the small font size in the Koran and the applications that depends on images without zoom options , அல்-குர்ஆன் (இலவச) provides speed Increase font with 14 different degree without breach the words or close or crash the application.

  Post Ayahat (verses) and surahs on Facebook, twitter and whatever social networks become easier in Al-Quran (இலவச) by browsing the Surah then you can share the Ayah.

  Aavailable for all devices that are running Android until the last release without exception.

  The Quran is clear text and Othmani font like Madinah Mushaf.

  Synchronize voice, word by word with the following Qari and Imam
  ————————————————-
  Sheikh Imam: Maher AL Maaiqli
  Sheikh Imam: Abd El Baset Abd El Samad
  Sheikh Qari: Fares abbad
  Sheikh Imam: Mashari Rashed Alfassy
  Sheikh Imam: Abdul Rahman Al Sudais
  Sheikh Imam : Saad Ghamidi
  Sheikh Qari : Mahmoud Khalil Hosary
  Sheikh Imam : Ahmed Bin Aly Ajamy
  எந்த பிரச்சனை என்றால் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். கீழே கருத்து பெட்டியில் உங்கள் பிரச்சனை எழுத.

  தொகுப்பாளர்கள் குறிப்புகள்:

  The smallest i have seen so far, wish we have paid one with no ads

  புதிய என்ன

  3.0.8Fix some problems on Android 6 and 7Restore feature memorization by typingSome enhancements

  வரலாறு பதிப்பு

  இதே போன்ற பயன்பாடுகள், APK